fbpx

  Артрон А

20 сашета
Съдържанието на едно саше, разтворено в чаша вода, се приема веднъж дневно, препоръчитeлно по време на хранене.
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Листовка: информация за пациента

АРТРОН А 1500 mg прах за перорален разтвор в саше
ARTRON A 1500 mg powder for oral solution in sachet

Глюкозаминов сулфат
Glucosamine sulfate

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.

 • Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
 • Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
 • Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
 • Ако след 2-3 месеца не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка

 1. Какво представлява АРТРОН А и за какво се използва
 2. Какво трябва да знаете, преди да приемете АРТРОН А
 3. Как да приемате АРТРОН А
 4. Възможни нежелани реакции
 5. Как да съхранявате АРТРОН А
 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

 

 1. Какво представлява АРТРОН А и за какво се използва

АРТРОН А съдържа глюкозаминов сулфат, който принадлежи към нестероидните противовъзпалителни  и противоревматични лекарствени средства.

АРТРОН А се използва за лечение на симптомите на остеоартрит, напр. болка и ограничение
на функциите на ставите.

Ако след 2-3 месеца не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

 

 1. Какво трябва да знаете, преди да приемете АРТРОН А

Не приемайте АРТРОН А, ако сте алергични към:

 • глюкозамин или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);
 • черупки от мекотели, тъй като активното вещество (глюкозамин) представлява екстракт от черупки от мекотели.

Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете АРТРОН А, ако:

 • страдате от астма. Приемането на глюкозамин може да влоши симптомите на астма;
 • страдате от нарушен глюкозен толеранс (състояние, предшестващо захарен диабет). Препоръчително е да следите нивата на кръвната си захар преди започване на лечението и на редовни интервали по време на лечението с глюкозамин;
 • имате намалена чернодробна и/или бъбречна функция.

Други лекарства и АРТРОН А
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Особено важно е да информирате Вашия лекар или фармацевт, в случай че приемате:

 • антикoaгyланти (лекарства за разреждане на кръвта), като варфарин и аценокумарол. Действието на антикоагулантите може да се засили, когато те се прилагат едновременно с глюкозамин;
 • тетрациклинови антибиотици.

Стероидни, нестероидни болкоуспокояващи или противовъзпалителни лекарствени продукти може да се приемат заедно с АРТРОН А.

АРТРОН А с храни, напитки и алкохол

 • АРТРОН А e препоръчително да се приема по време на хранене.

Бременност, кърмене и фертилитет
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна, или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

АРТРОН А не трябва да се приема по време на бременност и кърмене.

Шофиране и работа с машини
Няма установени значими ефекти, които да намаляват способността за шофиране и работа с машини. Ако настъпи главоболие, сънливост, уморяемост, замайване или зрителни нарушения, не трябва да шофирате или да работите с машини.

АРТРОН А съдържа:

 • сорбитол (E 420). Сорбитолът може да причини стомашно-чревно неразположение и слабо изразено слабително действие;
 • натрий. Това лекарство съдържа 161 mg натрий (основна съставка на готварската/трапезната сол) във всяко саше. Това количество е еквивалентно на 8 % от препоръчителния максимален дневен хранителен прием на натрий за възрастен.
 1. Как да приемате АРТРОН А

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е:

Възрастни
Съдържанието на едно саше, разтворено в чаша вода, се приема веднъж дневно, препоръчитeлно по време на хранене.

Глюкозамин не е показен за лечение на остри болки. Облекчаване на симптомите (особено облекчаването на болката) не се очаква по-рано от няколко седмично приложение, а в някои случаи и повече. Ако след 2-3 месеца не се почувства облекчаване на симптомите, продължаването на лечението с глюкозамин трябва да се преосмисли.

Пациенти в старческа възраст
Не се налага промяна на дозата.

Пациенти с нарушена бъбречна и/или чернодробна функция
При пациенти с нарушена бъбречна и/или чернодробна функция не може да се даде препоръка за дозиране, тъй като не са провеждани клинични проучвания.

Употреба при деца и юноши
АРТРОН А не трябва да се приема от деца и юноши под 18-годишна възраст.

Ако сте приели повече от необходимата доза АРТРОН А
Ако сте приели повече АРТРОН А, отколкото Ви е предписано, Вие трябва незабавно да се свържете с Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте пропуснали да приемете АРТРОН А
Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза. Приемете следващата доза, както е планирано.

Ако сте спрели приема на АРТРОН А
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство,  попитайте Вашия лекар или фармацевт.

 1. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Нежеланите реакции се класифицират по системо-органни класове и по честота по следния начин: много чести (≥1/10), чести (≥ 1/100 до < 1/10), нечести (≥ 1/1 000 до < 1/100), редки (≥1/10 000 до <1/1000), много редки (≤ 1/10 000), с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка).

Чести: главоболие, сомнолентнocт, умора, диария, запек, гадене, коремна болка, нарушено храносмилане.

Нечести: еритема (зачервяване на кожата), сърбеж, кожен обрив.

 С неизвестна честота: алергични реакции, замайване, зрителни нарушения, косопад.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителната агенция по лекарствата, ул. Дамян Груев № 8, 1303 София: тел. +359 2 8903417, уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

 1. Как да съхранявате АРТРОН А

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и сашето. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не използвайте това лекарство, ако забележите видими белези на нарушаване на качеството на продукта.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

 1. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа АРТРОН А

 • Активното вещество е: глюкозаминов сулфат 1500 mg. Едно саше съдържа глюкозаминов сулфат – натриев хлорид 1884 mg, еквивалентно на глюкозаминов сулфат 1500 mg и натриев хлорид 384 mg.
 • Помощни вещества са: сорбитол (Е 420), лимонена киселина, натриев цикламат, аромат малина (ароматизиращи вещества, царевичен малтодекстрин, арабска гума).

Как изглежда АРТРОН А и какво съдържа опаковката
АРТРОН А представлява бял до почти бял прах с аромат на малина, в саше, съдържащо 1 доза.

Всяка опаковка съдържа 20 сашета и листовка за пациента.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Фортекс Нутрасютикалс ООД,
ул. Прохладен кът 10,
1362 София, България

Дата на последно преразглеждане на листовката
Август 2018

Package leaflet: Information for the patient
ARTRON A 1500 mg powder for oral solution in sachet
Glucosamine sulfate

Read all of this leaflet carefully before you start taking this medicine because it contains important information for you.
Always take this medicine exactly as described in this leaflet or as your doctor or pharmacist or nurse has told you.

 • Keep this leaflet. You may need to read it again.
 • Ask your pharmacist if you need more information or advice.
 • If you get any side effects, talk to your doctor or pharmacist. This includes any possible side effects not listed in this leaflet. See section 4.
 • You must talk to a doctor if you do not feel better or if you feel worse after 30 days.

What is in this leaflet

 1. What ARTRON A is and what it is used for
 2. What you need to know before you take ARTRON A
 3. How to take ARTRON A
 4. Possible side effects
 5. How to store ARTRON A
 6. Contents of the pack and other information

 

 1. What ARTRON A is and what it is used for

ARTRON A contains glucosamine sulfate, which belongs to a group of medicines called nonsteroidal anti-inflammatory agents.
ARTRON A is used for the treatment of pain symptoms of osteoarthritis and improvement of joint mobility.

You must talk to a doctor if you do not feel better or if you feel worse after 30 days.

 1. What you need to know before you take ARTRON A

 Do not take ARTRON A:

–        if you are allergic to glucosamine or any of the other ingredients of this medicine (listed in section 6);
–        if you are allergic to shellfish because glucosamine is derived of shellfish;
–        if you have  intolerance to certain carbohydrates;

Warnings and precautions
Talk to your doctor or pharmacist before taking ARTRON A:

 • if you suffer from asthma: when you starting glucosamine, you should be aware of potential worsening of symptoms;
 • if you are on controlled sodium diet(reduced sodium intake);
 • if you have impaired glucose tolerance (a pre-diabetic state): in this case closer monitoring of blood sugar levels may be necessary at the beginning and at the end of the treatment;
 • if you have serious liver and/or kidney problems;

Children and adolescents
ARTRON A should not be used in children and adolescents below the age of 18.

Other medicines and ARTRON A
Tell your doctor or pharmacist if you are taking, have recently taken or might take any other medicines.

Tell your doctor before you take ARTRON A if you are taking some of these medicines:

 • drugs used to prevent blood clotting (anticuagulants such as warfarin and acenocoumarol);
 • tetracyclines antibiotics.

Steroidal and nonsteroidal anti-inflammatory drugs or painkillers can be taken together with  ARTRON A.

ARTRON A with food, drink and alcohol
ARTRON A should be taken preferably at meals.

Pregnancy and, breast-feeding and fertility
If you are pregnant or breast-feeding, think you may be pregnant or are planning to have a baby, ask your doctor or pharmacist for advice before taking this medicine.

Driving and using machines
No studies of the effects on the ability to drive and use machines have been performed. However, if  headache, somnolence, tiredness, dizziness or visual disturbances are experienced, driving a car or operating machinery is not recommended.

Important information about some of the ingredients of ARTRON A
ARTRON A contains sorbitol. If you have been told by your doctor that you have an intolerance to some sugars, contact your doctor before taking this medicinal product.

Each sachet contains 158mg sodium. To be taken into consideration by patients on a controlled sodium diet.

 1. How to take ARTRON A

Always take this medicine exactly as your doctor or pharmacist has told you. Check with your doctor or pharmacist if you are not sure.

The recommended dose is:
Adults including the elderly: The dose is the content of one sachet (1500mg glucosamine sulfate) daily, preferably at meals. Dissolve the powder from the sachet in a glass of water and drink.

Glucosamine is not indicated for the treatment of acute painful symptoms. Relief of symptoms (especially pain relief) may not be experienced until after some weeks of treatment or sometimes even longer. If no relief of symptoms is experienced after 2-3 months, continued treatment of glucosamine should be re-evaluated by your doctor.

Use in children and adolescents: ARTRON A should not be used in children and adolescents below the age of 18 years.

Patients with impaired renal and/or liver function: No dose recommendation can be given  since no studies have been performed.

If you take more ARTRON A than you should
If you take more ARTRON A than you should, you must consult your doctor or pfarmacist immediately.

If you forget to take ARTRON A
Do not take double dose to make up for a forgotten one.

If you stop taking ARTRON A
Your symptoms may re-occur.

If you have any further questions on the use of this medicine, ask your doctor or pharmacist.

 1. Possible side effects

Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them.

The following side- effects have been reported:

Common side effects (occurring in less than 1 in every 10 patients)
Nervous system disorders: headache, somnolence,tiredness;
Problems of a digestive system: diarrhea, constipation, nausea, flatulence, abdominal pain, indigestion.

Uncommon side effects( occurring in less than 1 in every 100 patients)
Problems with skin and hypodermic tissue:redness of a skin(erythema), pruritus( itching),
skin inflammation( cutaneous rashes).

Other side effects( with unknown frequency)
Allergic reactions, dizziness, visual disturbances, hair loss.

Reporting of side effects
If you get any side effects, talk to your doctor or pharmacist. This includes any possible side effects not listed in this leaflet. You can also report side effects directly via Bulgarian Drug Agency, Address: 8, Damyan Gruev Str. 1303 Sofia; Country Bulgaria; Phone: +359 2 8903 555; Fax: +359 2 8903 434; Email: bda@bda. By reporting side effects you can help provide more information on the safety of this medicine.

 1. How to store ARTRON A

Keep this medicine out of the sight and reach of children.
Do not use this medicine after the expiry date which is stated on the carton or on the sachet.The expiry date refers to the last day of that month.
Do not use this medicine if you notice any visible signs of deterioration.
Do not throw away any medicines via wastewater or household waste. Ask your pharmacist how to throw away medicines you no longer use. These measures will help protect the environment.

 1. Contents of the pack and other information

What ARTRON A contains

 • The active substance is: Glucosamine sulfate (1500 mg). Each sachet contains glucosamine sulfate sodium chloride 1884 mg, which is equivalent of glucosamine sulfate 1500 mg and sodium chloride 384 mg.
 • Excipients are: sorbitol, citric acid, sodium cyclamate, raspberry flavour.

What ARTRON A looks like and contents of the pack
ARTRON A is white to almost white powder with raspberry odour contained in single-dose sachet.
Sachets made of composite foil (C/PAP/ALU) containing the following layers (paper, aluminium, polyethylene).
Each pack contains 20 sachets and package leaflet.

Marketing Authorisation Holder and Manufacturer
Fortex Nutraceuticals Ltd.
10, Prohladen kat str., Suhodol Distr.,
1362 Sofia, Bulgaria

This leaflet was last revised in
August 2016

ПОДОБНИ ПРОДУКТИ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Fill out this field
Fill out this field
Моля, въведете валиден имейл адрес.

Меню