Официални правила на игра „В КОИ ТРИ ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЙСТВАТ СЪСТАВКИТЕ НА CoRepair DERMA?“

Официални правила на игра „В КОИ ТРИ ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЙСТВАТ СЪСТАВКИТЕ НА CoRepair DERMA?“

Публикувано на: 12.01.2022

Автор: Фортекс Нутрасютикалс ООД

 • Официални правила на игра „В КОИ ТРИ ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЙСТВАТ СЪСТАВКИТЕ НА CoRepair DERMA?“

   

  I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

  1. Организатори:

  (1) Фейсбук играта „В КОИ ТРИ ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЙСТВАТ СЪСТАВКИТЕ НА CoRepair DERMA?“ на ФОРТЕКС НУТРАСЮТИКАЛС ООД (наричана по-нататък „Играта”) се организира и провежда еднолично от Фортекс Нутрасютикалс ООД, със седалище и адрес на управление в Гр. София, кв. Суходол, ул. Прохладен кът 10

  Промоционалната кампания се организира от името и за сметка на  Фортекс Нутрасютикалс  ООД (по-нататък наричан „Организатор“).

  (2) Участници във фейсбук играта „В КОИ ТРИ ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЙСТВАТ СЪСТАВКИТЕ НА CoRepair DERMA?“ са всички посетили Фейсбук страницата на Организатора, които изпълнят правилата на Играта. Настоящите официални правила на Фортекс Нутрасютикалс, (нататък в текста наричан „Официални правила”) цели запознаване на участниците с условията, наградите и правилата на фейсбук играта „В КОИ ТРИ ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЙСТВАТ СЪСТАВКИТЕ НА CoRepair DERMA?“

  (3) Организаторът си запазва правото да модифицира или променя правилата, но не преди публичното оповестяване на промените по начина, по който правилата са били първоначално оповестени. В случай, че участник не приема осъществени промени в Официалните правила, следва да отправи писмено изявление за несъгласието си до Организатора, с което участието му във фейсбук играта „В КОИ ТРИ ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЙСТВАТ СЪСТАВКИТЕ НА CoRepair DERMA?“ се преустановява.

  (4) Официалните правила са достъпни в периода на играта „В КОИ ТРИ ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЙСТВАТ СЪСТАВКИТЕ НА CoRepair DERMA?“ (12.01.2022 г. – 01.02.2022 г. включително). 

  2. Период на играта/кампанията:

  (1) Играта стартира на 12.01.2022 г. и продължава до 01.02.2022 г. включително.

  (2) Организаторът има право да съкрати или удължи срока на кампанията, като оповести това публично на страницата във Facebook: https://www.facebook.com/Fortex.bg

  (3) След приключване на Играта Организаторът не носи отговорност или по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите, че Кампанията все още продължава. Кампанията се организира и се провежда на територията на Република България според клаузите на тези Официални правила като наградите се получават само на територията на Република България.

  II. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ

  1. Право и място на участие:

  (1) В кампанията не участват служители на Организатора, както и членове на техните семейства.

  (2) Кампанията е обявена в официалната фейсбук страница на Организатора: https://www.facebook.com/Fortex.bg

  (3) Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукти, в нея могат да участват всички, които са решили да участват в играта.

  (4) Играта не е спонсорирана, одобрена, администрирана или обвързана по друг подобен начин с Facebook.

  2. Механизъм

  (1) Официалният канал за комуникация с участниците в Играта е фейсбук страницата https://www.facebook.com/Fortex.bg/

  (2) Всеки, който е написал коментар – отговор на въпроса „В КОИ ТРИ ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЙСТВАТ СЪСТАВКИТЕ НА CoRepair DERMA?“

  под визията на Играта https://www.facebook.com/Fortex.bg/ до 01.02.2022 г.  е участник в Играта. Коментарът може да съдържа коментар и / или споменаване /mention/ на минимум един фейсбук потребител, като няма максимален брой на споменавания /mentions/ в един коментар.

  Не се поставя условие на играта – публично сподели играта и/ или спомени / mention/.  Споделяне на играта и / или споменатване / таг / mention са по желание на участника.

  (3) Един участник може да спечели само една награда – 1 брoй.

  (4) Покупката не е задължително условие за включване в играта. В случай, че дадена игра не е обвързана с покупка, то стойността на наградата няма минимален и/или максимален праг и зависи единствено от всяка конкретна игра.

  III. НАГРАДИ

  1. В Кампанията се предоставят следния  броя награди 
  • CoRepair DERMA, хранителна добавка – 5 бр. 
  • Колие с кристал Swarovski – 1 бр.
  • Обеци с кристал Swarovski – 3 бр.

   

  IV. Теглене на наградите

  (1) Печелившите участници се избират на случаен принцип.

  (2) Печелившите се теглят и обявяват на 01.02.2022 г.

  (3) В случай, че избраният абонат не се свърже с Дружеството в рамките на 3 работни ден, Участникът губи правото на награда.

  V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  (1) Защита на личните данни:

  Организаторът е администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни.

  (2) Организаторът предприема мерки за защита на личните данни съгласно Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба, включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”). С участието си в играта, всеки участник дава своето съгласие за използването на личните му данни – трите имена, адрес и имейл само и единствено за условията и в продължение на провеждане на играта. Личните данни няма да се обработват за цели, различни от посочените.

  (3) Организаторът няма да обявява по никакъв начин и под никаква форма личните данни на спечелилите участници. Ще бъдат оповестени името, което е предоставил във фейсбук профила си. Имената на печелившите участници ще бъдат публикувани във фейсбук страницата https://www.facebook.com/Fortex.bg

  (4) Отговорност:

  · Никакви спорове относно собствеността на наградите няма да влияят върху принципа, че Организаторът на Играта ще присъди наградите на лица, които официално са спазили условията на тези Официални правила.

  · Организаторът на Кампанията ще присъди наградите на участници, които са взели участие в Играта, съгласно разпоредбите на тези Официални правила.

  · Наградите не могат да бъдат заменяни или да бъде изплатена тяхната парична стойност. В случай, че спечелил участник се откаже от наградата си, ще изгуби правото тя да му бъде присъдена, като Организаторът си запазва правото да се разпорежда с нея. Ако Организаторът установи, че победителите не са изпълнили и/или не спазват условията, посочени в този Официални правила , Организаторът си запазва правото да преустанови / анулира по всяко време правата и ползите, произтичащи за победителите, без компенсация или заплащане, дължимо на победителите. В случай, че Организаторът установи такива ситуации, след като наградата е била присъдена на победител, последният губи правото да използва наградата.

  · Организаторът не носи отговорност за евентуални оплаквания от потребители, които не са успели да участват в Играта по причини, свързани с лично неразбиране за начина и изискванията за участие в кампанията, описани подробно в настоящия официален правилник.

  · Организаторът има право да предприеме необходимите мерки в случаите на умишлена измама, злоупотреба и други опити, които биха могли да повлияят на имиджа и разходите за Играта.

  · Организаторът не носи отговорност, ако някой участва в кампанията след края на обявения промоционален период.

  · Евентуални оплаквания, свързани с организирането и провеждането на Играта, следва да бъдат изпращани по време на периода на кампанията на адреса на Организатора. След датата на публикуване на победителите, в съответствие с тези правила, Организаторът няма да разглежда оплаквания по отношение на участието в кампанията, валидиране на победителите и присъждането на наградата.

  (5) Спорове:

  В случай на евентуални спорове между Организатора и участниците в Играта, те ще се разрешават по взаимно споразумение. Ако това се окаже невъзможно, споровете ще се разрешават от компетентния съд, съобразно приложимото българско законодателство.

  (6) Прекратяване на играта. Играта може да бъде прекратена по-рано при появата на събитие, представляващо непреодолима сила съгласно действащото законодателство, в резултат на което Организаторът, по независещи от него причини, не може да продължи настоящата кампания, или по едностранно решение на Организатора. Организаторът няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи в резултат от такова прекратяване; Организаторът ще уведоми участниците в играта за прекратяването на кампанията, както и за причините за това прекратяване на фейсбук страницата https://www.facebook.com/Fortex.bg

 • Коментирайте първи.

  Напишете коментар