Лаборатория

Лаборатория

Оборудване:
Течен хроматограф / High Performance Liquid Chromatography system, Perkin Elmer, Flexar 
• Камери за стабилност / Stability chambers 25 C/ 60 RH и 40 C/ 75 RH, Binder KBF 240
• Вакуум сушилня / Vacuum drying oven, Binder VD23
• Муфелна пещ / Laboratory Muffle Furnaces, Nubertherm
• Водна баня / Water bath, Julabo
• Аналитична везна / Analytical balance, Mettler Toledo, XS104
• Потенциометричен титратор / Potentiometric titrator, Mettler Toledo
• KF титратор / KF titrator, Mettler Toledo
• pH метър / pH/Ion meter, Mettler Toledo
• Кондуктометър / Conductivity meter Mettler Toledo 
• UV спектрофотометър / UV-Vis spectrometer, Perkin Elmer, Lambda 25
• IR спектрофотометър / FT-IR spectrometer, Perkin Elmer, Spectrum Two
• Вакуум ротационен изпарител / Vacuum rotary evaporator, Buchi
• Апарат за определяне точка на топене / Melting point analyzer
• Влагоанализираща везна / Moisture analyzer
• Магнитна бъркалка / Magnetic stirrer
• Ултразвукова вана / Ultrasonic bath
• Центрофуга / Laboratory Centrifuge
• Клатачна машина / Orbital Shaker
 
Всички апарати са валидирани и отговарят на изискванията на GLP.
 
Анализи, които могат да се извършват, съгласно фармакопейни изисквания:
• Количествено съдържание на активни и помощни вещества по метода на: HPLC, UV, потенциометрично и/или ръчно титруване / Assay, Content
• Разпадни продукти / Сродни вещества-HPLC, ТСХ / Related substances, Impurities 
• Загуба при сушене / Determination of loss on drying
• Съдържание на вода по Карл Фишер / Determination of water content
• Идентичност UV спектър, IR спектър на твърди и течни проби / First and secondary identification /
• Сулфатна пепел / Determination of sulphated ash
• Съдържание на влага / Determination of moisture content
• Равномерност на съдържанието / Uniformity of content
• Определяне точка на топене / Melting point - capillary method
• Тънкослойна хроматография / Thin layer chromatography